Sistema de autenticación e sinatura

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedimiemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece nos artí­cus 9 (Sistemas de identificación dos interesados no procedemiento) e 10 (Sistemas de firma admitidos polas administracións públicas) os sistemas de autenticación (identificación) e firma admitidos para as relacións dos cidadáns coa administración pública.

Todos os certificados han de ser expedidos por prestadores incluídos na Lista de confianza de prestadores de servizos de certificación.

Os sistemas establecidos para autenticación (identificación) son:

  • Os baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de firma electrónica. Para estes efectos, enténdense comprendidos entre os citados certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados os de persoa jurí­dica e de entidade sen personalidade jurí­dica.
  • Os baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de selo electrónico.
  • Os sistemas de clave concertada e calquera outro sistema que as administracións públicas consideren válido, nos termos e condicións que se establezan.

Os sistemas establecidos para firma son:

  • Os sistemas de firma electrónica recoñecida ou cualificada e avanzada baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de firma electrónica. Para estes efectos, enténdense comprendidos entre os citados certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados os de persoa jurí­dica e de entidade sen personalidade jurí­dica.
  • Os sistemas de selo electrónico recoñecido ou cualificado e de selo electrónico avanzado baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de selo electrónico.
  • Calquera outro sistema que as administracións públicas consideren válido, nos termos e condicións que se establezan.

Certificados electrónicos: A sede electrónica do Concello permite o uso dos certificados dixitais seguintes: