Carpeta cidadán

O carpeta cidadán é un espazo onde, previa identificación mediante certificado dixital ou DNIe, pódense consultar certos datos que o Concello ten rexistrados sobre nós. Na práctica totalidade das ocasións permítese unha impresión en formato básico e sen firma dos datos consultados. Nalgúns casos permítese tamén a impresión de documentos en formatos oficiais e coa firma dixital que os converte en documentos válidos ante calquera entidade que sexan presentados. Por último, onde a natureza da consulta permítao, ofrécese a posibilidade de realizar simulacións, por exemplo o fraccionamiento dun pago, o alta ou baixa dun vehículo, etc.

IMPORTANTE: Só se mostrarán nesta sección os datos correspondentes á persoa que se identificou no acceso.

A grandes liñas, os datos dispoñibles a consultar nesta sección son:

Meus datos: Datos padronales (estes con a posibilidade de impresión de volante de empadroamento), fiscais e electorais (censo electoral). Inclúese tamén a consulta dos domicilios de notificación e das domiciliacións bancarias que teñamos rexistradas.

Impostos, taxas e outros: Consulta dos datos correspondentes aos impostos municipais (IBI-IAE-IVTM-ICIO e IVTNU-Plusvalía), de calquera das taxas (Prestación de servizo e ocupación de dominio público) e das multas e sancións.

Meus expedientes: Consulta tanto das solicitudes en curso (coa posibilidade de formalizar as que estean pendentes) como da situación dos expedientes (procedementos) en curso co Concello. No apartado de consulta de expedientes, ademais, permítese achegar documentación adicional, consultar calquera dos documentos achegados e consultar a documentación xerada como consecuencia da instrución do procedemento.

Consulta de recibos: Permítese o acceso (consulta) de calquera recibo. Permítese seleccionar se se desexan os pendentes de pago ou os cobrados e a natureza do recibo que buscamos. En todos os casos permítese a impresión de duplicados e nalgunhas ocasións pódese realizar unha simulación de actuacións por exemplo fraccionamiento de pago.

Notificacións: Permítese a consulta das notificacións seleccionando previamente se desexamos ver as pendentes de notificación ou aquelas que se consideran notificadas. Ofrécese a posibilidade nas notificadas de consultar o acuse de recibo que no seu momento fué asinado. Nas pendentes permítese asinar o acuse de recibo da notificación.

Verificación de documentos: Permite comprobar a autenticidade de calquera documento emitido con firma dixital polo Concello. Se o documento é correcto, permítese a descarga e impresión do mesmo coa firma dixital correspondente.

Edictos e anuncios: Taboleiro dixital no que se publicarán os edictos e anuncios do Concello, doutras administracións (Local, autonómica e estatal) e doutros organismos que, non sendo parte da administración, teñen posibilidade de publicar os seus edictos e anuncios nos taboleiros da administración (Notarías, Rexistros da Propiedade, etc).