Información xeral

Código DIR3 do Concello de Ribadumia?

L01360464

Que é unha factura electrónica?

É o documento mercantil en formato electrónico que se xerou por medios informáticos, que substitúe ao documento físico en papel, pero que conserva o seu mesmo valor legal. A factura electrónica contén os mesmos datos que a factura en papel, e vai asinada electronicamente utilizando un certificado dixital recoñecido.

Ten validez legal?

Ten a mesma validez legal que a factura en papel.

En que consiste a facturación electrónica?

Consiste na transmisión das facturas entre emisor e receptor por medios electrónicos (ficheiros informáticos) e telemáticos (dun computador a outro), asinados dixitalmente con certificados recoñecidos.

Que se necesita para presentar unha factura?

Calquera persoa que dispoña dun certificado electrónico recoñecido non revogado dos aceptados polo Concello pode presentar unha factura no sistema. Non se require o alta no sistema para a presentación de facturas.

Quen están obrigados a presentar facturas electrónicas ás administracións públicas?

Aínda que, como se indica na pregunta anterior, calquera persoa voluntariamente pode presentar facturas electrónicas, a partir do 15 de xaneiro de 2015, as persoas xurídicas están obrigadas a presentalas. Exceptúanse desa obrigación as facturas cun importe total ata 5.000 euros.

Están obrigadas os seguintes tipos de persoas xurídicas:

 1. Sociedades anónimas.
 2. Sociedades de responsabilidade limitada.
 3. Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española.
 4. Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria.
 5. Unións temporais de empresas.
 6. Agrupacións de interese económico, Agrupacións de interese económico europea, Fondos de Pensións, Fondos de capital risco, Fondos de investimentos, Fondos de utilización de activos, Fondos de regularización do mercado hipotecario, Fondos de titulización hipotecaria ou Fondos de garantía de investimentos.
Excepcións á obrigación de enviar facturas electrónicas ao Concello.
 • Poderán enviarse en papel as facturas por importe de ata 5.000 euros. Esta regra ten as excepcións que se detallan nos dous apartados seguintes.
 • Os provedores que estivesen obrigados a presentar en formato electrónico algunha factura, en diante, estarán obrigados ao uso da factura electrónica en todas as entregas de bens e prestacións de servizos.
 • Os adxudicatarios de procedementos de contratación estarán obrigados a expedir e remitir factura electrónica cando o importe de adxudicación sexa superior a 5.000 euros, con independencia do importe que se facture en cada caso.

Por exemplo: Unha persoa xurídica con adxudicacións superiores a 5.000 euros anteriores á entrada en vigor da Orde Foral non terá obrigación de emitir factura electrónica se esta é de importe ata 5.000 euros. Pola contra unha persoa xurídica con varias adxudicacións posteriores á entrada en vigor da orde foral, terá obrigación de emitir todas as súas facturas en formato electrónico se polo menos una destas adxudicacións é superior a 5.000 euros.

O Concello, consciente do esforzo que supoñerá para os provedores a adaptación ao novo sistema, facilitará en todo o posible a transición ao mesmo.

Que é o Punto Xeral de Entrada de facturas electrónicas do Concello?

Para facilitar as relacións cos seus provedores todas as administracións públicas deben ter un Punto Xeral de Entrada de Facturas electrónicas. A través deste punto os provedores poden presentar as súas facturas electrónicas e consultar a situación das súas facturas. É dicir, é unha canle a través do cal os provedores envían as súas facturas electrónicas e reciben información acerca da súa tramitación.

O Concello ofrece aos provedores o seu PGEFe que é un servizo propio.

Pode o Concello recibir facturas electrónicas desde o Punto Xeral de Entrada do Estado?

Non, o Concello non se adheriu ao PGE de Facturas electrónicas do Estado. O Concello, de acordo coa normativa vixente, creou o seu propio Punto Xeral de Entrada de Facturas electrónicas e os seus provedores deberán utilizalo para enviar as súas facturas electrónicas.

A que entidades públicas presta servizo o Punto Xeral de Entrada de facturas electrónicas do Concello?

Este Punto Xeral de Entrada presta servizo ao propio Concello e aos seus organismos autónomos.

Como funciona o Punto Xeral de Entrada de facturas electrónicas do Concello?

O PGEFe do Concello recibirá as facturas electrónicas de todas as entidades adheridas, rexistraraas no Rexistro de entrada e saída de documentos do Concello e as reenviará aos correspondentes Rexistros Contables de Facturas desas entidades.

O PGEFe do Concello enviará aos provedores unha comunicación confirmando a recepción da factura electrónica, indicando entre outros datos data e nº de rexistro de entrada ou se a factura non puido rexistrase, indicando o motivo da imposibilidade de rexistro.

Que pasos hai que seguir para confeccionar e enviar unha factura electrónica ao PGEFe?
 1. Confeccionar a factura electrónica en formato "facturae".
 2. Asinar a factura utilizando un certificado electrónico.
 3. Enviar a factura ao PGEFe empregando un das dúas canles que se detallan máis adiante.
Que formato electrónico de facturas admite o Punto Xeral de Entrada de Facturas electrónicas do Concello?

O denominado "Facturae versión 3.2".

Como é o arquivo "Facturae"?

É un ficheiro de texto, con extensión "xml" ou "xsig", e que internamente ten unha estrutura normalizada con etiquetas e xerarquías, descritas aquí

Como podo xerar un arquivo "Facturae"?

As aplicacións informáticas de contabilidade e facturación que habitualmente empregan as empresas teñen módulos adicionais para a xeración de facturas electrónicas en formato xml "Facturae".

Moitas entidades bancarias ofrecen o servizo de xerar ao cliente o facturae e envialo, aínda que non adoita ser gratuíto.

Xa teño un ficheiro xml en formato "Facturae". É unha factura electrónica válida?

Para que o ficheiro sexa válido debe estar asinado cunha firma electrónica avanzada, baseada nun certificado dixital recoñecido. Por tanto, o proceso de creación dunha factura electrónica ten sempre dous pasos:

 1. Xerar o "facturae".
 2. Asinalo dixitalmente.
Que certificado dixital podo utilizar para asinar facturas electrónicas dirixidas ao momento Xeral de Entrada de facturas electrónicas?

Pódese utilizar calquera dos seguintes certificados:

 • Camerfirma: persoa física en hardware, persoa xurídica en hardware.
 • e-dni.
 • FNMT: certificado de Fabrícaa Nacional de Moeda e Timbre.
Como se se a miña factura electrónica cumpre os requisitos establecidos?

Nesta dirección poderá comprobar se a factura electrónica cumpre cos requisitos establecidos.

Como podo enviar unha factura electrónica ao momento Xeral de Entrada de facturas electrónicas do Concello?

O envío das facturas electrónicas ao Servizo de Contabilidade poderá facerse mediante a invocación do servizo web de recepción de facturas electrónicas do Concello.

Podo enviar unha factura electrónica por correo electrónico?

Non é posible enviar facturas electrónicas por correo electrónico. A normativa vixente non permite utilizar ese procedemento.

Como se se a factura electrónica enviada foi recibida?

Se a factura electrónica foi recibida e rexistrada correctamente, o PGEFe enviará unha comunicación co número do Rexistro de entrada e saída que se lle asignou. No caso en que a factura non fose recibida, indícase o motivo do rexeitamento.

A miña factura é rexeitada porque non ten o formato facturae que teño que facer?

Debe comprobar que a súa factura está incluída nun ficheiro de extensión ".xml" ou ".xsig" e que a versión do formato facturae é a correcta: versión3.2. Se non é así, debe dirixirse ao seu provedor informático para que lle informe acerca de como confeccionar a súa factura correctamente.

A miña factura é rexeitada porque o certificado electrónico que emprego non é aceptado Que debo facer?

En primeiro lugar, debe comprobar que o certificado que está a empregar é un certificado electrónico recoñecido. No caso en que o sexa, poderá poñerse en contacto co servizo de Intervención do Concello co fin de resolver o problema o máis axiña posible.

Se coa factura debo presentar outros documentos, xustificativos do traballo realizado, como o fago?

No Punto Xeral de Entrada pódense achegar outros documentos xustificativos á factura electrónica. Iso mesmo sucede no caso do servizo web.

Como podo resolver as miñas dúbidas sobre o envío de facturas electrónicas ao momento Xeral de Entrada de facturas electrónicas do Concello?

Para consultas relacionadas co Punto Xeral de Entrada de Facturas electrónicas.